MEVZUAT

 

Başkanlığımızın Tabi Olduğu Kanun ve Yönetmelikler;

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Resmi Mühür Yönetmeliği
 • Tedavi Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili Kanun ve Yönetmelikler
 • Proje harcamaları ile ilgili 2003/6554 Sayılı Kararname
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
 • Sivil Savunma Kanunu
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • 237 Sayılı Taşıt Kanunu
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 • Karayolları Trafik Yönetmeliği
 • Taşıt Kullanabilecek Kamu Görevlileri ile İlgili 2006/10194 Sayılı Kararname
 • 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliği
 • Diğer İlgili Mevzuat